Ευρωπαίος Πολίτης

I - Όραμα και στόχοι

Ένα σχολείο που προετοιμάζει τους πολίτες του μέλλοντος, οφείλει πέρα από τις βασικές δεξιότητες με τις οποίες θα τους εφοδιάσει, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να τους αναδείξει και τις ανάλογες ικανότητες, για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της κοινωνίας που δημιουργείται.

Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες στη νέα ψηφιακή εποχή, η κατανόηση όρων της οικονομίας σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο, η  ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης,  είναι οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους πρέπει να κινηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Πρωταρχικό, ωστόσο, ρόλο σε όλα αυτά έχει η κατανόηση του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου στο οποίο διαδραματίζονται.

Μας προβλημάτισε ως εκπαιδευτικούς που αναζητούμε το καινοτόμο και το ουσιαστικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατά πόσο μπορούμε να εδραιώσουμε τη συνείδηση μαθητών - Ευρωπαίων Πολιτών, που να μπορούν μελλοντικά να συνυπάρξουν, πολυπολιτισμικά, σεβόμενοι την Ιστορία και τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες κάθε λαού.

Στόχοι μας είναι:

  •  Να γνωρίσουμε τις χώρες της Ευρώπης και τα γεωγραφικά τους σύνορα.
  •  Να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε λαού σε σχέση με το γεωγραφικό του ανάγλυφο. και την ιστορική του πορεία.
  •  Να κατανοήσουμε την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας της ηπείρου μας.
  •  Να κατανοήσουμε γιατί μια ενωμένη Ευρώπη μπορεί να προσφέρει καλύτερα και περισσότερα στους λαούς της, όσον αφορά στην οικονομία, την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια.
  •  Να σταματήσουν πλέον οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας να είναι προκατειλημμένοι ή φοβικοί απέναντι στους λαούς της Ευρώπης.

II - Περιγραφή Έργου

Η καινοτόμος διαθεματική διδασκαλία μας συνδυάζει πολλαπλά διδακτικά αντικείμενα όπως την Ευρωπαϊκή Γεωγραφία, Ιστορία, Οικονομία και τη Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία, για να γνωρίσουν τους λαούς της Ευρώπης, τη δημιουργία της ΕΕ και την εξέλιξή της.

- Στο μάθημα της Γεωγραφίας, οι μαθητές μας γνώρισαν την πολιτική διαίρεση της Ευρώπης, τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη διαμόρφωση του ανάγλυφου με τις ιδιαιτερότητες που δημιουργεί αυτό στη ζωή των πολιτών κάθε κράτους, τα μεγάλα ποτάμια που αποτελούν δρόμους επικοινωνίας και μεταφοράς προϊόντων, τα μεγάλα λιμάνια, το κλίμα και τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα, τη βιομηχανική ανάπτυξη κάθε κράτους και τις εξαγωγικές δυνατότητές τους, τις ποικίλες πολιτιστικές διαφορές αλλά και ομοιότητες. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, κατανοούμε την ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς  με ετερόκλητη αλλά και τόσο ενδιαφέρουσα ιστορική διαδρομή.

https://www.palladio.edu.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/Άρθρα-Καθηγητών/ArticleID/2484/Η-καλλιέργεια-της-συνείδησης-Ευρωπαίου-Πολίτη-μέσα-από-το-μάθημα-της-Γεωγραφίας

- Το μάθημα της Ιστορίας, λειτούργησε επικουρικά στον διαθεματικό κύκλο για την ανάδειξη της σημασίας του «Ευρωπαίου Πολίτη», αφού οι μαθητές επεξεργάστηκαν ποικίλα θέματα με σκοπό να αντιληφθούν την έννοια της Ευρώπης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αλλά και να διαπιστώσουν τη σημασία που έχει να είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μέρες μας.Μέσα από ένα ταξίδι στο χρόνο και την αλλαγή των γεωγραφικών συνόρων, νοηματοδότησαν την έννοια της Ευρώπης πέρα από τα γεωγραφικά της σύνορα, διερεύνησαν πολλαπλές αφηγήσεις από πηγές, αναφορές από το διαδίκτυο, ενεπλάκησαν σε παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες με σκοπό  να καταλήξουν σε συμπεράσματα όπως απαιτεί η ιστορική έρευνα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αντιλήφθηκαν πόσο δημιουργικό μάθημα είναι η Ιστορία.

https://www.palladio.edu.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/Άρθρα-Καθηγητών/ArticleID/2492/Διερευνώντας-τη-σημασία-του-«Ευρωπαίου-Πολίτη»-στο-μάθημα-της-Ιστορίας

- Mέσω του καινοτόμου προγράμματος διδασκαλίας της Οικονομικής Γεωγραφίας, οι μαθητές   αποκτούν βασικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη Συνθήκη της Ρώμης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, από την Ε.Ο.Κ. των 6 στην Ε.Ε. των 28, και από τα εθνικά νομίσματα στο ευρώ, οι μαθητές «ζουν» την πορεία της Ευρώπης από τον πόλεμο και τη φτώχεια στην ειρήνη και την πρόοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους θεσμούς διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επιπροσθέτως, οι μαθητές μέσα από παρουσιάσεις, και ειδήσεις σχετικά με τους θεσμούς διοίκησης της Ε.Ε., συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την επικαιρότητα.

https://www.palladio.edu.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/Άρθρα-Καθηγητών/ArticleID/2489/Η-εξοικείωση-με-τους-θεσμούς-της-Ευρωπαϊκής-Ένωσης-προετοιμάζει-τους-Ευρωπαίους-Πολίτες-του-αύριο

- Στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,  μέσα από το οποίο πραγματευόμαστε θέματα ποικίλα, τόσο επίκαιρα όσο και διαχρονικά, στην ενότητα «Ελλάδα και Ευρώπη», οι μαθητές ανακάλυψαν, παρατηρώντας την πορεία των γεγονότων στον χρόνο, την ιστορική συνάφεια του λαού μας με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες ενώ αναζήτησαν τα πολλαπλά «γιατί» που οδήγησαν σε αιματηρούς πολέμους, μέσα από εθνικιστικά πάθη.

Οι μαθητές μας συνειδητοποίησαν πόσο παράλληλα και αρμονικά, μέσα από διαφορετικά  διδακτικά αντικείμενα, μπορούν να παρατηρήσουν τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων σε σχέση με το πολυπολιτισμικό πρόσωπο της Ευρώπης.

https://www.palladio.edu.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/Άρθρα-Καθηγητών/ArticleID/2493/Η-Ελλάδα-στην%C2%A0%C2%A0Ευρώπη-μέσα-από-το-μάθημα-της-Νεοελληνικής-Γλώσσα

IIΙ - Εκπαιδευτικές επισκέψεις - Εκδρομές

Για τη βιωματική μάθηση και την επίτευξη των διδακτικών στόχων μας, δηλαδή τη γνωριμία με τους λαούς και τους θεσμούς της Ε.Ε., οι μαθητές μας θα πραγματοποιήσουν προσεχώς συγκεκριμένες επισκέψεις:

ΙV - Δυσκολίες - Εμπόδια

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που συναντήσαμε στο project ήταν η έλλειψη οργανωμένου υλικού και προγράμματος του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης, κάτι που μας έκανε να αναζητήσουμε τις πηγές μας στη διαθεματικότητα των σχολικών συγγραμμάτων. Το διαδίκτυο και οι πηγές της Ε.Ε μας βοήθησαν να αντλήσουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τα όργανα της Ε.Ε.

V - Συμπερασματικά

Εν κατακλείδι, οι μαθητές μας, μέσα από διαθεματικές, διαδραστικές και πρωτότυπες εργασίες προσέγγισαν το θέμα “ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ”, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τους οδηγήσουν στην αρμονική συνύπαρξη με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Συνειδητοποίησαν την αξία της υγιούς συμβίωσης σε μια Ευρώπη, πολυπολιτισμική όπου τα συγκλίνοντα στοιχεία είναι περισσότερα από τα αποκλίνοντα και μέσω αυτής της ευχάριστης και δημιουργικής μαθησιακής εμπειρίας ένιωσαν το αίσθημα του «ανήκειν» στην πολυμελή οικογένεια της Ευρώπης.

  •   Στα γραφεία της Ε.Ε στην Αθήνα, από όπου θα ενημερωθούν και θα προμηθευτούν υλικό σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των οργάνων της Ε.Ε. Επίσης, θα μάθουν για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που παρέχονται στους Ευρωπαίους Πολίτες, κάτι που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι η Ευρώπη είναι ο φυσιολογικός χώρος ανάπτυξής τους, τόσο στις μελλοντικές σπουδές τους όσο και στην εργασία τους.
  •  Στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, όπου  θα παρακολουθήσουν διάφορες δράσεις - συζητήσεις, για να κατανοήσουν πόσο καθοριστική θα είναι η συμμετοχή τους στο μέλλον, στις διαδικασίες ανάδειξης των Ευρωβουλευτών στις Ευρωεκλογές, και πόσο δημοκρατική και ταυτόχρονα εποικοδομητική για τους λαούς της Ευρώπης είναι η κοινή λήψη αποφάσεων από αυτό το όργανο, του οποίου τα μέλη εκλέγονται από τους λαούς της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Κατηγορίες: Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
  • Πρόσφατα
  • Δημοφιλή
  • Ετικέτες