ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΛΛΑΔΙΟ

Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (στο εξής αναφερόμενο ως «δικτυακός τόπος») των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ (στο εξής αναφερόμενων ως "Ε.Π."), καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόμενος ως «εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τα "Ε.Π." μπορούν να τροποποιήσουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο μετά από την ενημέρωση του. Τα "Ε.Π." προτείνουν να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο δικτυακό τόπο (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και ο ίδιος ο Δικτυακός Τόπος προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή των Ε.Π.

Έχετε εξουσιοδότηση να κατεβάζετε τοπικά Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, με τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα αντιγραφής που σχετίζονται με το Περιεχόμενο καθώς επίσης να μην τροποποιείτε ή αλλάζετε το Περιεχόμενο.

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, χρήση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από τα Ε.Π.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο δικτυακό τόπο απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά το Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο δικτυακό μας τόπο.

Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία των Ε.Π. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογότυπων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από τα Ε.Π. Καμία αναφορά στο δικτυακό τόπο δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα οποία αναφέρονται παραπάνω.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Τα Ε.Π. διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, να αναστέλλουν και / ή να διακόπτουν οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του δικτυακού τόπου, να αναβαθμίζουν ή να διορθώνουν τις πληροφορίες που διατίθενται στο δικτυακό τόπο, ή να προβαίνουν σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα Ε.Π. δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του δικτυακού τόπου ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, τα Ε.Π. καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα.

Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, τα Ε.Π. δεν είναι σε θέση να παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus και antispyware προγράμματα).

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: o παρόν δικτυακός τόπος προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά των Ε.Π., καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του. Τα Ε.Π. δεν παρέχουν καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι ο δικτυακός τόπος θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται και / ή ούτε ότι ο εν λόγω δικτυακός τόπος δεν θα περιλαμβάνει ιούς.

Τα Ε.Π. δεν παρέχουν κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υπονοούμενη, όσον αφορά στην ακρίβεια και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο με σκόπιμη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Τα Ε.Π. δεν θα θεωρούνται υπεύθυνα για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας.

Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, τα Ε.Π. αποοποιούνται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του δικτυακού τόπου (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συμπεριφοράς ενός τρίτου μέρους στο δικτυακό τόπο, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόμενο που σχετίζεται άμεσα με τον δικτυακό τόπο.

Επιπλέον, τα Ε.Π. δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Τα Ε.Π. αποποιούνται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του δικτυακού τόπου η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Κάθε δημιουργία συνδέσμου – συνδέσμων στο δικτυακό τόπο και κάθε δημιουργία πλαισίων σε αυτόν υπόκειται στην προηγούμενη εξουσιοδότηση των Ε.Π., στη διακριτική ευχέρεια των οποίων έγκειται και ή ανά πάσα στιγμή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Τα Ε.Π. θα διατηρούν το δικαίωμα να απαιτούν τη διαγραφή κάθε συνδέσμου ή πλαισίου του δικτυακού τόπου για το οποίο δεν έχουν δώσει εξουσιοδότηση.

Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλους δικτυακούς τόπους ή ιστοσελίδες. Τα Ε.Π. δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων σοτυς οποίους ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων αυτών. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στο δικτυακό τόπο δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι τα Ε.Π. ελέγχουν ή εγκρίνουν το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων εκείνων προς τους οποίους έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή εκείνων από τους οποίους έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στο Website των Ε.Π.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά τη στιγμή της εγγραφής σας στο δικτυακό τόπο ή κάθε φορά που επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο, τα Ε.Π. ενδέχεται να συλλέξουν και να χρησιμοποιήσουν δεδομένα που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ένα μέρος αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητο για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και στις υπηρεσίες που παρέχει.

Αποδέκτης των δεδομένων αυτών είναι τα Ε.Π. και θα τα χρησιμοποιήσει για λόγους συλλογής δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη για άμεσες ενέργειες μάρκετινγκ των Ε.Π. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, μπορείτε να αρνηθείτε παρόμοια μεταφορά δεδομένων επικοινωνώντας με τον διαχειριστή του στο δικτυακού τόπου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: palladio@palladio.edu.gr .

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από τα Ε.Π. για να σας αποστέλλει περιστασιακά ειδοποιήσεις σημαντικών τροποποιήσεων οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, με νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται καθώς επίσης και με ειδικές προσφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς.

Μας εξουσιοδοτείτε να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους παροχείς υπηρεσιών και στους προμηθευτές μας όταν παρόμοια αποκάλυψη κρίνεται απαραίτητη για την απόδοση της υπηρεσίας του στο δικτυακού τόπου που έχετε ζητήσει. Τέλος, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι τα Ε.Π. ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουν ένα μέρος των δεδομένων αυτών προκειμένου να συμμορφόνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα στα πλαίσια μιας δικαστικής υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να διορθώσετε ή να διαγράψετε (χωρίς χρέωση) οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/97 περί μηχανογραφημένων πληροφοριών, αρχείων δεδομένων και ελευθερίας. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας με τα Ε.Π. στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: palladio@palladio.edu.gr.

Τα Ε.Π. έχουν χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το δικτυακό τόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εντούτοις,τα Ε.Π. δεν ελέγχουν τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων τα οποία μεταδίδονται μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

7. COOKIES

Τα Ε.Π. ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν cookies με στόχο να σας παρέχουν ταξινομημένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε με το δικτυακό τόπο καθώς επίσης να διευκολύνουν τη διαχείριση του δικτυακού τόπου, κυρίως για λόγους στατιστικών ερευνών.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies καθώς επίσης και τη χρήση τους από τα Ε.Π. Παρόλα αυτά, τα Ε.Π. σας πληροφορούν ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.

8. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Τα Ε.Π. θέτουν στη διάθεσή σας τα μέσα (forum, chat, online φόρμα, κτλ) τα οποία σας επιτρέπουν να μεταδίδετε πληροφορίες. Έχετε γνώση ότι η μετάδοση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες σε τρίτους ή ακόμη να αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Χρησιμοποιώντας το δικτυακό τόπο των Ε.Π. αναλαμβάνετε την ευθύνη να απέχετε από τη διάδοση και / ή τη μετάδοση μηνυμάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα που ενδέχεται να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των επικοινωνούντων, να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δημόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Αναλαμβάνετε επίσης την υποχρέωση να επαληθεύετε το περιεχόμενο κάθε μηνύματος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψετε.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Τα Ε.Π. σας προσφέρουν την επιλογή να δημιουργήσετε έναν ιδιωτικό λογαριασμό ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε κάποιον ιδιωτικό τομέα του δικτυακού τόπου. Ο τομέας αυτός έχει σκοπό την προσφορά πληροφοριακών υπηρεσιών καθώς επίσης και το να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς των Ε.Π.). Η πρόσβαση στον ιδιωτικό αυτό τομέα του δικτυακού τόπου πραγματοποιείται μέσω ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα. Πρέπει να είστε μόνος για να τα χρησιμοποιήσετε. Αναλαμβάνετε να διατηρήσετε το απόρρητο αυτό και επίσης δέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση του ότι είστε το μοναδικό μέρος που έχει την ευθύνη διατήρησης αυτού του απορρήτου του ονόματος και του κωδικού χρήστη, των πληροφοριών στο λογαριασμό σας, αλλά και των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας. Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα τα Ε.Π. για κάθε χρήση του λογαριασμού σας με σκοπό την εξαπάτηση.

10. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Παρακάτω αναγράφονται οι όροι που αφορούν στα μέλη.

10.1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

10.1.1 Ο Χρήστης θα θεωρείται επίσημα μέλος του δικτυακού τόπου μόλις συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της online φόρμας για αίτηση μέλους και κατόπιν εγκρίσεως από την πλευρά των Ε.Π., τα οποία διατηρούν το δικαίωμα να μη δεχθούν οποιαδήποτε υποψηφιότητα μέλους η οποία ενδέχεται να είναι μη κατάλληλη όσον αφορά στην αποστολή και τη φήμη του εν λόγω δικτυακού τόπου και / ή των δραστηριοτήτων που προσφέρει.

10.1.2 Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εγγραφή του ως μέλους με αυθεντικό και ακριβή τρόπο. Κάθε μετάδοση λανθασμένων πληροφοριών θα καταλήξει είτε σε απόρριψη της αίτησης για τον Χρήστη είτε σε εξαίρεσή του από τις εγγραφές εάν ο Χρήστης είναι ήδη μέλος. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στον νόμιμο τερματισμό της παρούσας σύμβασης χωρίς πρότερη επίσημη ειδοποίηση, απλά και μόνο με μια ανακοίνωση.

10.1.3 Κατά τη στιγμή της εγγραφής του ως μέλος, ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να υπογράψει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αφορούν στα Μέλη.

10.1.4 Από τη στιγμή της εγγραφής του ως μέλους, τα Ε.Π. αποδίδουν στον Χρήστη ένα προσωπικό, ανακλητό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στο δικτυακό τόπο για αποκλειστικά προσωπική χρήση και στα πλαίσια των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

10.1.5 Το δικαίωμα πρόσβασης στο δικτυακό τόπο αποδίδεται από τα Ε.Π. στον Χρήστη αφού τα Ε.Π. εξετάσουν το προφίλ του Χρήστη.

10.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

10.2.1 Το Μέλος έχει πρόσβαση στον ιδιωτικό λογαριασμό του στο δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη (στο εξής αναφερόμενο ως «Όνομα Μέλους»), και έναν κωδικό πρόσβασης (στο εξής αναφερόμενο ως «Κωδικός Πρόσβασης»), τα οποίο παρέχονται στο Μέλος προσωπικά από τα Ε.Π. και δεν είναι μεταβιβάσιμα.

10.2.2 Το Μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το απόρρητο του Ονόματος Μέλους και του Κωδικού Πρόσβασης που του έχουν δοθεί καθώς επίσης και να μην επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το ¨Όνομα Μέλους και τον Κωδικό Πρόσβασης. Ο Χρήστης εγγυάται τη νόμιμη χρήση του Ονόματος Μέλους και του Κωδικού Πρόσβασης, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μέλους. Ο Χρήστης θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τα Ε.Π. εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι δεν έγινε σεβαστό το απόρρητο ή ότι κάποιο πρόσωπο που δεν είχε παρόμοιο δικαίωμα είχε ή ενδέχεται να έχει στο μέλλον πρόσβαση στον Κωδικό Πρόσβασης ή στο Όνομα Μέλους.

10.3 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Τα Ε.Π. διατηρούν το δικαίωμά τους να τροποποιήσουν τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου τους έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τυχόν μελλοντικές διατάξεις της νομοθεσίας ή με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία δυνάμει του Π.Δ.150/2001 πρόκειται να ξεκαθαρίσει τις απαιτήσεις που θέτει το παραπάνω προεδρικό διάταγμα όσον αφορά στην πιστοποίηση της ύπαρξης μιας συσκευής δημιουργίας ασφαλούς και αξιόπιστης υπογραφής.

11 ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου των Ε.Π. εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των Χρηστών (δηλαδή εσάς) και των Ε.Π.  και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ σας.