Οι Θετικές Επιστήμες στο Προσκήνιο

I - Όραμα και στόχοι

Οι θετικές επιστήμες αποτελούν έναν πυλώνα πάνω στον οποίο επενδύουν τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας τους αποσκοπεί στο να δώσει στον μαθητή τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα τον κάνουν να έχει ενεργή συμμετοχή στην ανακάλυψη της γνώσης μέσω της εξερεύνησης και του πειραματισμού. Θεμελιώδης στόχος των πρακτικών του σχολείου μας είναι να σταματήσουν οι μαθητές να είναι απλοί αποδέκτες πληροφοριών, αλλά να κατασκευάζουν τη γνώση δυναμικά, ερευνώντας, ερμηνεύοντας, δοκιμάζοντας ιδέες, ανταλλάσσοντας απόψεις με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους.

II - Περιγραφή Έργου

Προτεραιότητα για το σχολείο μας αποτελεί η εφαρμογή των Θετικών Επιστημών σε πολλαπλά πεδία. Ξεφεύγουμε από τα συνηθισμένα πρότυπα εκπαίδευσης και συνδυάζουμε την παραδοσιακή διδασκαλία με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές επιτυγχάνουν όχι μόνο υψηλά επίπεδα κατανόησης και εμβάθυνσης στις διδαχθείσες έννοιες αλλά συνάμα τροφοδοτούνται με απτά παραδείγματα εφαρμογής των Θετικών Επιστημών.

Α. Παρεμβάσεις στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 •  Από την Α’ Δημοτικού εντάσσεται στο βασικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθητών μια διδακτική ώρα S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η ομαδικότητα, η επίλυση προβλημάτων μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και κατασκευές. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται projects που συνδέουν και τους τέσσερις επιστημονικούς κλάδους του S.T.E.M.
 •  Στη Γ’ Δημοτικού εντάσσεται στο βασικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθητών μια διδακτική ώρα Coding. Ξεκινάμε με το περιβάλλον προγραμματισμού «Scratch», συνεχίζουμε με το πρόγραμμα «Swift Playgrounds» της Apple και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθαίνουμε την ταχύτερα αναπτυσσόμενη γλώσσα προγραμματισμού, την «Python». Έτσι, βοηθάμε τους μαθητές να κατακτήσουν τη βασικότερη ίσως δεξιότητα του 21ου αιώνα: τον προγραμματισμό.
 •  Στο Γυμνάσιο, στο διευρυμένο πρόγραμμα, εισάγεται μια ώρα εκπαιδευτικής ρομποτικής για όλους τους μαθητές. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική έχει ως στόχο να οξύνει την αναλυτική και συνδυαστική σκέψη των παιδιών με χρήση νέων τεχνολογιών, όπως προγραμματιζόμενων ρομπότ και δομικών στοιχείων. Παράλληλα, δημιουργείται το γνωστικό υπόβαθρο ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να κατανοήσουν απλούς αλγόριθμους και να κατασκευάσουν τα ίδια αυτοματισμούς και τεχνολογικές εφαρμογές με προγραμματισμό απλών επεξεργαστών και χρήσης αισθητήρων.

Β. Εξειδικευμένο Προσωπικό

Για να έχουν αποτέλεσμα οι παραπάνω προσθήκες στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας, συνδυάζονται και με εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουμε επενδύσει, λοιπόν, σε προσωπικό κατάλληλο να αναλάβει τις συγκεκριμένες ώρες. Πλέον, στο σχολείο μας διδάσκουν:

 •  Καθηγητής Φυσικής, ο οποίος διδάσκει από την Α’ τάξη το μάθημα του S.T.E.M. αλλά και των Φυσικών στις Ε’ και Στ’ τάξεις.
 •  Καθηγητής Πληροφορικής με γνώσεις προγραμματισμού για το μάθημα του Coding
 •  Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Γ. Κτιριακές Υποδομές

Σημαντική επένδυση για το σχολείο μας είναι η δημιουργία και η αξιοποίηση εξειδικευμένων χώρων/τάξεων:

 •  Του SATLab (Εργαστήριο Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Τεχνών) το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται και να εξοπλίζεται. Ανάμεσα στον άρτιο εξοπλισμό υπάρχουν και δύο 3d εκτυπωτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από καθηγητές και μαθητές για τα projects τους.
 •  Του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Προγραμματισμού το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με υπολογιστές.
 •  Του εξειδικευμένου Εργαστηρίου Ρομποτικής το οποίο είναι εξοπλισμένο με προϊόντα ρομποτικής και αυτοματισμού.

III - Εξειδικευμένη τεχνογνωσία - Καινοτομία

Κατά την εκτέλεση του έργου το σχολείο μας:

 •  Καινοτομεί δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών.
 •  Ενθαρρύνει τους μαθητές να έχουν ερευνητικό πνεύμα, ώστε να καθίστανται ικανοί να εκμεταλλευτούν τη διαθέσιμη τεχνολογία.
 •  Καινοτομεί στη διδακτική πρακτική τόσο στον τομέα της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε αυτήν όσο και στη λειτουργική διαθεματικότητα.
 •  Ενισχύει τους μαθητές ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα.
 •  Θέτει τις βάσεις ώστε η επερχόμενη γενιά ερευνητών - επιστημόνων να έχει δεχτεί τα κατάλληλα ερεθίσματα προκειμένου να ασχοληθεί ενεργά με την εξέλιξη της επιστήμης.

IV - Προκλήσεις - Εμπόδια

Από την αρχή του έργου αντιμετωπίσαμε προκλήσεις αλλά και εμπόδια.

 •  Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το δύσκαμπτο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν αφήνει περιθώρια σε ένα ιδιωτικό σχολείο να σχεδιάσει ελεύθερα το πρόγραμμα διδασκαλίας του, έχοντας ως στόχο σαφώς τη βελτίωσή του ποσοτικά και ποιοτικά.
 •  Το καινούριο εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και η δημιουργία νέων αιθουσών αποτελούν πολυδάπανες επενδύσεις. Προχωρήσαμε σε αυτές καθώς θεωρούμε ότι θα υπάρχει θετική επίδραση στην επαφή των μαθητών μας με τις θετικές επιστήμες αλλά και στη ζωή τους γενικότερα.
 •  Η διαθεματικότητα απαιτεί σωστή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων, άρτιο συντονισμό και υψηλού επιπέδου εξειδίκευση.
 •  Η ανταπόκριση μαθητών και γονέων στην καινοτομία δεν είναι πάντοτε θετική οπότε έπρεπε να επικοινωνήσουμε σωστά την πολιτική μας.
 •  Έπρεπε να επιμορφωθούμε επιπρόσθετα από την πλευρά μας για να βελτιώσουμε τις διδακτικές μας τεχνικές αλλά και να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία.
 •  Προσπαθήσαμε να βρούμε και να εφαρμόσουμε πρωτοποριακές τεχνικές διδασκαλίας, ώστε να μπορέσουν οι μικροί μας μαθητές να κατανοήσουν με έμμεσο τρόπο θετικές έννοιες και έννοιες προγραμματισμού.

V - Άλλα Δεδομένα

Μπορεί η καινούρια πολιτική μας να εφαρμόζεται τα δύο τελευταία χρόνια, ήδη όμως έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα στα χέρια μας.

 •  Οι μαθητές μας γνωρίζουν τις Θετικές Επιστήμες με δημιουργικό τρόπο και καλλιεργούν τις δεξιότητές τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βάζουν από τις μικρές τάξεις του Δημοτικού γερές βάσεις. Έτσι, μπορούμε σε μεγαλύτερες τάξεις να εμβαθύνουμε σε αντίστοιχα διδακτικά αντικείμενα.
 •  Οι επιδόσεις των μαθητών που παρακολουθούν πλέον το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι σαφώς βελτιωμένες.
 •  Οι μαθητές μας τα τελευταία χρόνια διακρίνονται ανελλιπώς στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς, που σχετίζονται με τις Θετικές Επιστήμες (Φυσικής, Μαθηματικών).
 •  Επίσης, συμμετέχουν και διακρίνονται ανελλιπώς σε πολλούς διαγωνισμούς όπως:
  •  Διαγωνισμός Ρομποτικής της WRO
  •  Διαγωνισμός Ρομποτικής FLL
  •  Πρόγραμμα F1 in Schools
  •  Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Astro-Pi της E.S.A.
  •  Πρόγραμμα CanSat
 •  Σημαντική είναι και η συμμετοχή των μαθητών σε επιστημονικά συνέδρια, όπως το Μαθητικό Μαθηματικό Συνέδριο της Ε.Μ.Ε, όπου παρουσίασαν πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους αλλά και τις υποδομές του σχολείου.

Έχοντας κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις, βοηθούμε τους μαθητές μας να γνωρίσουν πραγματικά τις Θετικές Επιστήμες και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τις κατάλληλες δεξιότητες για το μέλλον.

Κατηγορίες: Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
 • Πρόσφατα
 • Δημοφιλή
 • Ετικέτες