Δημόσια Διαθέσιμα Online Μαθήματα στο iTunesU: Προσκαλώντας Όλον τον Κόσμο στην Τάξη μας!

I - Όραμα και στόχοι 

Το ΠΑΛΛΑΔΙΟ εδώ και αρκετά χρόνια έχει εντάξει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Στα πλαίσια αυτά, είναι ένα από τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα που εισήγαγαν το σύστημα 1:1 (μία ταμπλέτα για κάθε μαθητή). Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία, οι εκπαιδευτικοί του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ χρησιμοποιούν την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα της Apple, το iTunesU. Κυρίαρχοι στόχοι μας είναι: 

 • * Η δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων μαθημάτων στην ψηφιακή πλατφόρμα 
 • * Η επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή μέσω της πλατφόρμας 
 • * Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών μας 
 • * Η επέκταση του μαθήματος πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης 

II - Περιγραφή Έργου 

Οι εκπαιδευτικοί μας, σε συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού του σχολείου, έχουν δημιουργήσει ολοκληρωμένα διαδραστικά μαθήματα στο iTunesU. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε μάθημα που διδάσκουν με το iPad έχουν συνθέσει μια πλήρη εκπαιδευτική δομή. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει τα δικά του μαθήματα, έχει προσθέσει κάποιες γενικές πληροφορίες και έχει διαμορφώσει μια διάρθρωση με τις βασικότερες ενότητες του κάθε μαθήματος. Σε κάθε ενότητα υπάρχει όλο το υλικό που είναι απαραίτητο για το μάθημα. Αυτό μπορεί να είναι: 

 • * Σελίδες από το διαδραστικό βιβλίο των παιδιών, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το τμήμα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. 
 • * Φωτογραφίες, βίντεο, υπερσύνδεσμοι στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του μαθήματος. 
 • * Εργασίες που πρέπει να γίνουν μέσα στην τάξη. 
 • * Ερωτήσεις κατανόησης του μαθήματος 
 • * Εξειδικευμένο υλικό ανάλογα με τη φύση του μαθήματος, π.χ. βίντεο πειραμάτων Φυσικής 
 • * Ερωτήσεις και εργασίες για το σπίτι 

Το σημαντικότερο στοιχείο που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο έργο είναι ότι, πέρα από το μάθημα που γίνεται μέσα στην τάξη με το iTunesU, το σχολείο μας έχει καταστήσει διαθέσιμη την πλατφόρμα και εκτός του σχολείου. Είμαστε ο πρώτος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα που ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε με πλήρη μαθήματα, προσβάσιμα δωρεάν σε όλον τον κόσμο, τον κατάλογο του iTunesU στην κατηγορία “Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια εκπαίδευση”. Μέσω των σειρών μαθημάτων μεταφέρουμε τη διδασκαλία μας προς τον έξω κόσμο και δίνουμε τη δυνατότητα σε μαθητές να παρακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ακόμα και αν δεν είναι παρόντες στη σχολική τάξη ή δεν είναι καν μαθητές του σχολείου. 

III - Εξειδικευμένη τεχνογνωσία - καινοτομία 

Η υλοποίηση του έργου απαίτησε την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών. Οι σημαντικότερες είναι: 

Άμεση επαφή εκπαιδευτικού - μαθητή: Με το iTunesU ο εκπαιδευτικός έρχεται σε άμεση επαφή με τον μαθητή. Μέσω των εργασιών που αναθέτει στον μαθητή, είτε για την τάξη είτε για το σπίτι, τις εφαρμογές που του δείχνει, τις υπερσυνδέσεις προς διαφόρους ιστότοπους στο διαδίκτυο, ο μαθητής έχει ένα ολοκληρωμένο μάθημα στα χέρια του. Επίσης, πολύ σημαντική λειτουργία αποτελεί η αποστολή απαντήσεων και εργασιών στον εκπαιδευτικό. Με αυτόν τον τρόπο, μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν μια εργασία τη στέλνουν γρήγορα και άμεσα μέσω της πλατφόρμας και ο εκπαιδευτικός τη διορθώνει απευθείας στο iPad του. 

Ολοκληρωμένες σειρές μαθημάτων: Η πλατφόρμα περιέχει πλήρεις σειρές μαθημάτων με ολοκληρωμένη διάρθρωση. Ο εκπαιδευτικός έχει οργανώσει τις ενότητες των μαθημάτων και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν οι αντίστοιχες ερωτήσεις, εργασίες, παρουσιάσεις, βίντεο, φωτογραφίες σε λογική σειρά. Ο εκπαιδευτικός έχει τοποθετήσει σε κάθε ενότητα όλο το υλικό που θα διδάξει μέσα στην τάξη του. Αυτό είναι σημαντική καινοτομία, διότι αν κάποιος μαθητής του σχολείου απουσιάζει, μπορεί να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη ενότητα και να μη χάσει την επαφή με το μάθημα. 

Online μαθήματα στο iTunesU: Το πιο σημαντικό κομμάτι του έργου είναι η δημόσια προσβασιμότητα των μαθημάτων μας. Στο iTunesU, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τα μαθήματά τους. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το σχολείο μας. Με τα online μαθήματα μπορεί ο καθένας σε όλον τον πλανήτη να παρακολουθήσει μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων χωρίς τη φυσική παρουσία στον χώρο του σχολείου. Επίσης, είναι διαθέσιμα και τα διαδραστικά βιβλία που έχουμε δημιουργήσει για κάθε μάθημα και ο καθένας έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά, αρκεί να εγγραφεί χωρίς κόστος στο αντίστοιχο διαδικτυακό μάθημα στον κατάλογο του iTunesU. 

IV - Προκλήσεις - Εμπόδια 

Σε ένα έργο τέτοιας κλίμακας, όπου εμπλέκονται διαφορετικoί παράγοντες είναι αναμενόμενο να υπάρχουν και δυσκολίες, τεχνικού και μη τεχνικού χαρακτήρα.

Αρχικά, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε ήταν η διαδικασία να συμπεριληφθεί το σχολείο μας στον κατάλογο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Apple. Ήταν μια αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, διότι η εταιρία είναι πολύ αυστηρή ως προς τα κριτήριά της, για να συμπεριληφθεί κάποιος στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο με τη βοήθεια του αντιπροσώπου της Apple στην Ελλάδα, μπορέσαμε και συμπεριληφθήκαμε στο iTunesU Store.

Επίσης, η χρήση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας στο καθημερινό μάθημα αύξησε τις ανάγκες για πόρους δικτύου στο σχολικό μας συγκρότημα. Το ΙΤ Τμήμα του σχολείου αντιμετώπισε την πρόκληση ανασχεδιάζοντας ολόκληρα τμήματα της δικτυακής υποδομής.

Όσον αφορά το μη τεχνικό μέρος, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε είναι η εμπλοκή ενός ικανού αριθμού εκπαιδευτικών στη δημιουργία μαθημάτων. Εκτός αυτού, κάθε εκπαιδευτικός έχει την τάση να αναπτύσσει το μάθημά του ανάλογα με τον τρόπο που θέλει να διδάξει. Όμως, η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας απαιτεί προτυποποίηση. Θέσαμε, επομένως, από κοινού, βασικές οδηγίες δημιουργίας μαθημάτων, οι οποίες ακολουθήθηκαν από όλους τους εκπαιδευτικούς, ώστε όλα τα μαθήματα να αποκτήσουν ομοιόμορφη δομή.

V - Άλλα Δεδομένα 

To αποτέλεσμα της επιτυχίας του συγκεκριμένου έργου τόσο μέσα στον χώρο του σχολείου όσο και έξω από αυτόν διαφαίνεται από τα ποσοστά χρήσης και την επισκεψιμότητα των μαθημάτων. 

 • * Οι μαθητές του σχολείου μας χρησιμοποιούν την πλατφόρμα καθημερινά. Κατεβάζουν τα βιβλία τους, παρακολουθούν το σχέδιο μαθήματος της κάθε ημέρας, συνθέτουν τις εργασίες τους, τις στέλνουν στον εκπαιδευτικό και κάνουν online συζητήσεις σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος. 
 • * Χρήστες του δημόσιου καταλόγου του iTunesU από πολλές χώρες έχουν ήδη αναζητήσει, εγγραφεί και παρακολουθούν τα μαθήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό (96,3%) βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά ακολουθούν και άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Σουηδία κτλ. Επίσης, παρατηρούμε ότι το κατέβασμα των μαθημάτων γίνεται από διάφορες συσκευές (iPad 97.8%, iPhone, Mac ή υπολογιστή). Τέλος, τα μαθήματα εμφανίζονται δημοφιλή σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, κυρίως στους κάτω των 18 ετών (15,3%) αλλά και όσους είναι μεταξύ 35 και 49 ετών (43,4%). 

Το έργο της ανάπτυξης της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας διαδίδει το εκπαιδευτικό μας υλικό τόσο στο περιβάλλον του σχολείου όσο και στο διεθνές περιβάλλον ενισχύοντας την εικόνα του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ σε δύο από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας: την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Κατηγορίες: Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
 • Πρόσφατα
 • Δημοφιλή
 • Ετικέτες